Pravidla 2018

PRAVIDLA FNC 2018

 

1.  Úvod

Fire night cup se skládá z 10 soutěží na 2B. Každá soutěž je vyhlášena v kategoriích MUŽI, ŽENY a PS12 (sport a klasik). Není-li uvedeno v těchto pravidlech jinak, soutěže se řídí dle platných pravidel a technické přílohy PS (16. 2. 2018).

 

 1. 2.  Rada FNC

Radu tvoří zástupci jednotlivých pořadatelů:

 • Krásná Ves                                   Jan Macoun                            
 • Škodějov                                      Libor Novák
 • Jeřmanice                                     Zdeněk Nauč
 • Frýdštejn                                      Ladislav Vavřich
 • Vesec pod Kozákovem                 Josef Židů
 • Raspenava                                   Jaromír Hanzl                                      
 • Dalešice                                       David Beránek 
 • Roudný                                         David Fišer
 • Kosořice                                       Martina Hrušková

 

3.  Termíny a registrace

·        Termíny konání soutěží v roce 2018:

5.5.                  Dalešice

12.5.                Krásná Ves

19.5.                 Škodějov

2.6.                  Jeřmanice

9.6.                  Velké Hamry

16.6.                 Frýdštejn

22.6.                 Vesec pod Kozákovem

7.7.                  Raspenava

18.8.                 Roudný

25.8.                 Kosořice

 

 

·        Registrace

Registrace bude probíhat na stránkách www.fnc.firesport.eu. Zahájení registrace bude vždy deset dní před soutěží ve 20:00. Registrace bude ukončena v den soutěže v čase 00:00. Registrace je závazná. Přesouvat družstva lze jen na internetové registraci. Pořadatel má právo změnit startovní pořadí jen u svého kolektivu. Pořadatel si vyhrazuje právo před registrací na dosazení 6 týmů do startovní listiny. Tato registrace musí být provedena nejpozději den před zahájením registrace.

Začátek všech soutěží je v 21:15. V 21:00 bude zahájen nástup a zároveň ukončena prezence. Začátkem soutěže se rozumí pokyn rozhodčího pro přípravu prvního soutěžního družstva.

Při nedostavení družstva na soutěž se automaticky posouvá startovní listina.

Pokud se soutěžní družstvo při registraci přihlásí na více startovních míst, bude moc tuto skutečnost napravit do 12 hodin od spuštění registrace. Pokud tak neučiní, administrátor zanechá poslední přihlášené startovní místo (dle času přihlášení) a předchozí budou smazána.

 

4.  Účast

Soutěží se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva, pokud splní Pravidla Fire night cup 2018.

Výše startovného je stanovena na 200,- za jedno soutěžní družstvo v kategoriích muži a ženy. V kategorii PS-12 je výše startovného stanovena na 300,- (startovné 200,- a poplatek 100,- na údržby jednotného stroje).

Při zaplacení startovného a odevzdání řádně vyplněné přihlášky (včetně razítka a podpisu vysílací organizace) bude družstvo přihlášeno do soutěže.

Podepsáním přihlášky vysílající organizace stvrzuje, že všichni členové jsou zdravotně způsobilí a materiál odpovídá pravidlům FNC.

Přihláška je jednotná na všechny soutěže, bude k dispozici na www.fnc.firesport.eu a u pořadatele při prezenci.

Zaplacení startovného a přihlášku registrovaných družstev lze odevzdat maximálně 30 minut před startem soutěže. Pokud nebude dodržen časový limit, družstvo bude přesunuto na konec celé soutěže.

 

·        Zápůjčky

Soutěží se v kategoriích MUŽI, ŽENY a PS-12. Za kategorii MUŽI mohou startovat družstva doplněná ženami. V kategorii ŽENY smí startovat pouze ženy, tzn. muž nesmí soutěžit v družstvu žen.

Každé družstvo si smí zapůjčit jen jednoho soutěžícího z jiného družstva a během soutěže smí půjčit libovolný počet soutěžících ze svého družstva. Soutěžící smí startovat pouze 2x za soutěž. Výjimku tvoří kategorie MUŽI = PS-12 sport (pokud je soutěžící zapůjčený do družstva v kategorii MUŽI a toto družstvo se zároveň přihlásilo do kategorie PS-12 sport, poté se toto počítá jako jedno zapůjčení a tedy daný soutěžící bude startovat až 4x za soutěž)

Tato skutečnost musí být písemně vypsána na přihlášce. Pokud družstvo tuto podmínku poruší, bude ze soutěže vyloučeno a v celkovém hodnocení mu bude odečten maximální počet bodů, kterého by mohl na dané soutěži získat (u MUŽŮ 15, PS-12 sport 10, PS-12 klasik 10 a u ŽEN 8 bodů).

Půjčený musí běžet ve svém dresu, tj. v dresu družstva, ve kterém je do soutěže přihlášen.

 

 

5.  Technické podmínky

·        Kategorie MUŽI a ŽENY

 

STROJ

Přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a funkční klapkou schváleného typu. Stroj musí vizuálně odpovídat schválenému typu. Ovládání plynu, mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě určeném výrobcem. Libovolné výfukové potrubí musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě. Rozhodčí nebudou posuzovat funkčnost vývěvy ani tvar výfukového potrubí. Požární stříkačka smí být před startem pokusu družstva nastartovaná. Smí se používat držáky na savice, které kopírují chladič PS, ale nesmí přesahovat originální víčko chladiče.

 

SACÍ VEDENÍ

-          Délka savice 2,5 ± 0,05 metrů bez tvarových podložek se šroubením o průměru 110 mm nebo s koncovkami DIN 110 mm. Délka náběhů na savicích se neposuzuje.

-          Sací koš s funkční klapkou umístěnou vně pláště, oka na koši se neposuzují.

-          Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody. Pokus je platný i tehdy spadne-li koš do vodního zdroje nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici před ponořením do vody. Dotyk savice hladiny se neposuzuje. Došroubováni koše ve vodě se neposuzuje.

-          Koš a sací vedení může být rozpojeno až na pokyn základnového rozhodčího (nedodržení znamená nehodnocení pokusu).

-          Savicové šroubení musí při dokončení pokusu držet pohromadě, jinak je pokus považován za neplatný.

-         Podložka pod spojení savic o rozměrech max.1x 1 metr se může používat pouze rovná bez výřezů a výstupků, o maximální tloušťce 10 mm.

 

ÚTOČNÉ VEDENÍ

-          Minimální délka hadic je 19 metrů. Minimální plošná šířka hadic „C“ 64 mm, minimální plochá šířka hadic „B“ 99 mm po celé délce hadice (šíře hadic v toleranci 1 mm). Kontrola plošné šířky bude provedena na přípravné základně. Kontrola délky hadic bude provedena ihned po dokončení pokusu. Hadici vybere rozhodčí. Hadice vybrané k měření délky se před a během kontroly nesmí natahovat.

-          Rozdělovač musí být s funkčními ventily. Ventily budou kontrolovány na přípravné základně a namátkovou kontrolou po provedení pokusu hlavním rozhodčím.

-          Proudnice vlastní, maximální průměr výstřikové hubice 12,5 ± 0,05 mm kontrola bude provedena na přípravné základně. Proudnice se může dotýkat země. Nesmí se dotýkat čáry – čára je nedotknutelná. Veškeré omotávky nesmí přečnívat více než o 10 mm nad původní linii tvaru nářadí (proudnice, rozdělovač, aj.).

ROZHODČÍ NEBUDOU POSUZOVAT ŽÁDNÉ ÚPRAVY NA PŮLSPOJKÁCH. ZA VEŠKERÉ ÚPRAVY (pojistky, vybroušení apod.) PROTI PRAVIDLŮM A TECHNICKÉ PŘÍLOZE POŽÁRNÍHO SPORTU A S NIMI SPOJENÁ RIZIKA ZODPOVÍDÁ VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE POTVRZENÁ RAZÍTKEM A PODPISEM NA PŘIHLÁŠCE.

 

VÝSTROJ SOUTĚŽÍCÍCH

-         Oděv je sportovní, zásahový nebo pracovní stejnokroj. K provedení požárního útoku je povinná jednotná výstroj, tričko zastrčené do kalhot. Obuv pracovní nebo sportovní, dále jsou povolené tretry, hroty však nesmějí přesahovat výšku 9 mm. Kopačky nejsou povoleny. Obuv není součástí oděvu.

-         Lehký opasek, dle Směrnic hasičských sportovních soutěží, je povinný.

-         Ochranná přilba musí odpovídat přilbám uvedených v pravidlech a technická příloze PS (16.2.2018) - kamery na ochranné přilbě jsou zakázané. Jednotnost helem se neposuzuje.

 

·        Kategorie PS-12

Na začátku soutěže bude určena pověřená osoba, která bude označená vestou. Pouze tato osoba bude moci v případě ohrožení stroje zasáhnout do útoku.

 

STROJ

Kategorie PS-12 běží na jednotnou požární stříkačku, start s vlastním strojem nebude umožněn. V soutěži bude použita jedna PS-12, která v případě poruchy bude nahrazena druhou náhradní PS-12 stejného výkonu. Odběhnuté pokusy s původní PS-12 budou platné a pokusy se neopakují. Strojník má právo seznámit se s obsluhou stroje pouze v době prezence na danou soutěž nebo v době vlastní přípravy. Po převzetí stroje za akceschopnost zodpovídá strojník. Při útoku nebude použit přetlakový ventil.

 

SACÍ VEDENÍ

-          Délka savice 2,5 ± 0,05 metrů bez tvarových podložek se šroubením o průměru 110 mm nebo s koncovkami DIN 110 mm. Délka náběhů na savicích se neposuzuje.

-          Sací koš s funkční klapkou umístěnou vně pláště, oka na koši se neposuzují.

-          Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody. Pokus je platný i tehdy spadne-li koš do vodního zdroje nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici před ponořením do vody. Dotyk savice hladiny se neposuzuje. Došroubováni koše ve vodě se neposuzuje.

-          Koš a sací vedení může být rozpojeno až na pokyn základnového rozhodčího (nedodržení znamená nehodnocení pokusu).

-          Savicové šroubení musí při dokončení pokusu držet pohromadě, jinak je pokus považován za neplatný.

-         Podložka pod spojení savic o rozměrech max.1x 1 metr se může používat pouze rovná bez výřezů a výstupků, o maximální tloušťce 10 mm.

 

ÚTOČNÉ VEDENÍ

-          Minimální délka hadic je 19 metrů. Minimální plošná šířka hadic „C“ 79 mm, minimální plochá šířka hadic „B“ 113 mm po celé délce hadice (šíře hadic v toleranci 1 mm). Kontrola plošné šířky bude provedena na přípravné základně. Kontrola délky hadic bude provedena ihned po dokončení pokusu. Hadici vybere rozhodčí. Hadice vybrané k měření délky se před a během kontroly nesmí natahovat.

-          Rozdělovač musí být s funkčními ventily. Ventily budou kontrolovány na přípravné základně a namátkovou kontrolou po provedení pokusu hlavním rozhodčím.

-          Proudnice vlastní, maximální průměr výstřikové hubice 12,5 ± 0,05 mm kontrola bude provedena na přípravné základně. Proudnice se může dotýkat země. Nesmí se dotýkat čáry – čára je nedotknutelná. Veškeré omotávky nesmí přečnívat více než o 10 mm nad původní linii tvaru nářadí (proudnice, rozdělovač, aj.)

ROZHODČÍ NEBUDOU POSUZOVAT ŽÁDNÉ ÚPRAVY NA PŮLSPOJKÁCH. ZA VEŠKERÉ ÚPRAVY (pojistky, vybroušení apod.) PROTI PRAVIDLŮM A TECHNICKÉ PŘÍLOZE POŽÁRNÍHO SPORTU A S NIMI SPOJENÁ RIZIKA ZODPOVÍDÁ VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE POTVRZENÁ RAZÍTKEM A PODPISEM NA PŘIHLÁŠCE.

 

VÝSTROJ SOUTĚŽÍCÍCH

-         Oděv je sportovní, zásahový nebo pracovní stejnokroj. K provedení požárního útoku je povinná jednotná výstroj, tričko zastrčené do kalhot. Obuv pracovní nebo sportovní, dále jsou povolené tretry, hroty však nesmějí přesahovat výšku 9 mm. Kopačky nejsou povoleny. Obuv není součástí oděvu.

-         Lehký opasek, dle Směrnic hasičských sportovních soutěží, je povinný.

-         Ochranná přilba musí odpovídat přilbám uvedených v pravidlech a technické příloze PS (16.2.2018) - kamery na ochranné přilbě jsou zakázané. Jednotnost helem se neposuzuje.

 

6.  Příprava a provedení disciplíny

·        Základna

-          Délka přípravy k pokusu jsou 4 min, pokud počet soutěžních družstev překročí 60 týmů na soutěži, bude čas přípravy zkrácen na 3,5 min. Čas přípravy začíná běžet na pokyn základnového rozhodčího povelem „na základnu“. Rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu, není-li uvolněn přístup k ní. Ozuby půlspojek i koncovka savice a koš, nesmí být do sebe zasunuty (musí mezi nimi projít zalisovaný papír, viz.obr. č.1). Motorová stříkačka může být v době přípravy i v době startu nastartována.

-          Čas přípravy končí při seřazení celého družstva na startovní čáře. Při nedodržení časového limitu je družstvo diskvalifikováno. Nebude umožněn start ani mimo soutěž. Od tohoto okamžiku již není možné návrat k základně. Po chybném startu není možné narovnat materiál. V případě ohrožení motorové stříkačky smí strojník nebo osmý člen zasáhnout, aby nedošlo k poškození, avšak spadlý materiál již nesmí narovnat. Při špatné práci se strojem PS-12 má pověřená osoba (označena vestou) právo zasáhnout do útoku. Soutěžní družstvo bude diskvalifikováno.

-          V průběhu pokusu není nádrž doplňována. Nástřiková čára stejně jako plocha za ní je nedotknutelná.

 

·        Startování

-          Rozhodčí startér zahájí startování povely: „na místa!“ „připravte se!“ „pozor!“, výstřel. Na povel „Pozor!“ zaujmou soutěžící konečné startovní postavení. Pokus je odstartován výstřelem z pistole teprve tehdy, když jsou soutěžící na svých místech v klidu. V opačném případě se jedná o chybný start. Každé družstvo má možnost jednoho opakovaného startu, pokud byla chyba na straně soutěžících. Pokud byla chyba na straně startéra nebo startovací techniky nejedná se o chybný start. Pokud je nutné přerušit startování, je možné vrácení k základně (strojník, košař a béčkař), ale pouze se svolením startéra.

-          Startovaní pomocí startovací pistole.

-          Při chybném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem.

 

7.  Měření času

Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou, kterou zajistí pořadatel. Při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus. Terče se používají sklopné pro všechny kategorie.

Při selhání časomíry delším než jedna hodina, se závod ruší. Při dodání náhradní časomíry, před uplynutím jedné hodiny, se dosažené výsledky v nedokončené kategorii ruší a soutěž v dané kategorii začíná znovu. Při další poruše časomíry delší jak 30 minut, se soutěž v dané kategorii ruší. Startovné propadá pořadateli.

Závada na světelné signalizaci v průběhu pokusu, není důvodem k opakování pokusu.

 

 

8.  Protesty

Protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního soutěžícího, proti účasti jiného soutěžícího v soutěži a proti výsledkům soutěže.

Protesty se podávají písemně hlavnímu rozhodčímu do 10 minut od vyhlášení výsledků, jsou-li spornou otázkou tyto výsledky nebo do 10 minut od ukončení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, průběhu nebo hodnocení pokusu. Protesty soutěžících podává zásadně vedoucí družstva, jehož soutěžícího se poškození týká.

Kauci přejímá hlavní rozhodčí, kterému je písemný protest nebo odvolání předáno. Je u něj složena do doby nabytí práva rozhodnutí o protestu. Je-li protest uznán, kauce se ihned vrací.

Při odvolání k odvolací komisi, převezme kauci hlavní rozhodčí a svolá odvolací komisi. Není-li protest nebo odvolání uznáno, předá rozhodčí po nabytí práva rozhodnutí složenou kauci pořadateli, který o tom protestujícímu neprodleně vystaví doklad. Tato kauce propadá ve prospěch pořadatele a dále se s ní nakládá jako s příjmem organizace.

Kauce je stanovena na 200,- při prvním protestu a 500,- při druhé protestu. V případě uznání protestu je kauce družstvu vrácena.

Odvolací komise je čtyřčlenná, skládá se z hlavního rozhodčího, tří zástupců rady, kteří budou známi na začátku soutěže. V případě rovnosti hlasů, se přiklání k rozhodnutí hlavního rozhodčího.

 

9.  Zvláštní ustanovení

V kategorii mužů a PS-12 základnu připravují jen členové soutěžního družstva. V kategorii žen může členům soutěžního družstva při přípravě základny pomáhat osmý člen, označený reflexní vestou avšak nesmí fyzicky sahat na materiál položený na základně. Neplatí pro přinesení motorové stříkačky a její umístění a narovnání.

Soutěž začíná kategorií ŽENY, poté zároveň probíhá soutěž PS-12 a MUŽI.

Za materiál použitý k plnění disciplíny plně odpovídá vysílající organizace.

Všichni pořadatelé mají povinnost natáčet soutěže a před startem bude na startovní čáře družstvo foceno pro kontrolu dodržování pravidel.

Soutěžícímu musí být v den soutěže 15 let a více.

Soutěžní družstva musí mít odlišné dresy. Příklad: SDH Pilínkov přihlásí do soutěže Pilínkov A muži a Pilínkov B muži, tyto dvě družstva musí mít viditelně odlišné dresy (barva, krátký/dlouhý  rukáv, nápis, atd.).

Značky odhozu budou jednotné. V době vlastní přípravy, může soutěžící na okraj dráhy umístit svou značku. Po dokončení svého pokusu, ji musí odstranit.

Pokud během útoku dojde k porušení materiálu (např. prasklá hadice, utržená půlspojka atd.), který již neumožňuje dokončení útoku a následnému zásahu pořadatele či technické čety před ukončením pokusu pro ochranu dráhy (např. odtažení  prasklé hadice), pak tato skutečnost nezavdává příčinu k opakování pokusu.

 

10. Diskvalifikace

V případě nesportovního chování bude tým diskvalifikován ze soutěže, při opakování nesportovního chování bude tým vyloučen z celé ligy.

Za diskvalifikaci bude do výsledků uvedeno „D“ nikoliv „NP“ a danému týmu bude v celkovém hodnocení odečteno maximální počet bodů, kterého by mohl na dané soutěži získat (u MUŽŮ 15, PS-12 sport 10, PS-12 klasik 10 a u ŽEN 8 bodů).

V případě napadení rozhodčího (slovně či fyzicky) může hlavní rozhodčí danému týmu odebrat plný počet bodů.

 

 

11.  Hodnocení soutěží

V jednotlivých soutěžích obdrží družstva body.

Pro celkové pořadí ligy se kategorie PS-12 rozdělují na PS-12 sport a PS-12 klasik. Družstva startující v kategoriích muži budou hodnocena jako PS-12 sport a družstva nestartující na soutěži v jiné kategorii budou hodnocena PS-12 klasik. Čistě ženská družstva v kategorii PS-12 se nebudou počítat do podkategorie sport, ale do podkategorie PS-12 klasik.

Příklad:

 • 1. Sloup (Muži)                  10bodů………..PS-12 sport (běží v kategorii muži)
 • 2. Pilínkov                                     10bodů………. PS-12 klasik (neběží v kategorii muži)
 • 3. Hradčany                        9bodů………..PS-12 sport (běží v kategorii muži)
 • 4. Krásná Ves-ženy              9bodů………..PS-12 klasik  (běží v kategorii ženy)
 • 5. Jeřmanice                       8bodů………..PS-12 klasik (neběží v kategorii muži)

Na celkovém vyhodnocení ligy budou rozděleny ceny pro 4 kategorie. Toto se netýká jednotlivých soutěží, kde i nadále budou rozdělovány tři kategorie.

K vyhodnocení soutěže nastoupí všechna přihlášená družstva v jednotném stejně zabarveném ustrojení a to pracovní, soutěžní, sportovní nebo vycházkový stejnokroj, dále na bodovaných místech nastoupí k vyhlášení družstva v minimálním počtu čtyř členů a následně při vyhlašování výsledků vystoupí z řady k přehlednému splnění tohoto pravidla. Za nesplnění těchto podmínek, nebudou přiděleny body za umístění.

Každé soutěžní družstvo smí dát tři omluvenky z vyhlášení. Dané pravidlo neplatí pro družstva na prvních třech pozicích, kde bude vyžadovaná striktně účast na stupních vítězů v minimálním počtu čtyř členů ve stejnokroji. Omluvenka musí být písemně předána veliteli dané soutěže nejpozději před vyhlášením výsledků.

Při shodě dosažených časů na jednotlivých soutěžích dostávají družstva shodný počet bodů, o rozdělení věcných cen rozhodne čas druhého terče. Pokud dojde ke shodě časů na 3.místě, tak družstvo, které bude mít horší čas druhého terče a zůstane na 4.místě a může podat omluvenku z vyhlášení.

Při rovnosti bodů rozhoduje za prvé vždy větší počet lepších umístění a za druhé při shodě umístění v celkovém hodnocení následně rozhodne o umístění nejlepší výsledný dosažený čas družstva v celém seriálu FNC.

 

12.  Ceny (garance)

Dílčí soutěže: 

1. - 3. místo:     medaile, poháry

1. - 5. místo:     věcné ceny

 

Celkové vyhodnocení:                                                                       

1. - 3. místo:     medaile, poháry, věcné ceny

4. - 10. místo:   poháry, věcné ceny MUŽI, PS-12

4. - 8. místo:     poháry, věcné ceny ŽENY

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 0  Stránka: 

0